algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HTC-opleidingen.
Hoofdstuk 1 Toepasselijkheid:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

1.2 Overeenkomsten die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen toepasselijk als HTC-opleidingen dit schriftelijk heeft bevestigd.

Hoofdstuk 2 Offertes:
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Na ondertekening van de offerte houden wij de datum gereserveerd voor de cursus en is er in afwijking op hoofdstuk 6 lid 1 betaling van het offertebedrag verschuldigd.

2.3 Na betaling is de afspraak definitief.

Hoofdstuk 3 Opleidingen:
3.1 HTC-opleidingen zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachten te realiseren.

3.2 HTC-opleidingen streeft ernaar de overeengekomen cursusdata en/of locatie aan te houden. HTC-opleidingen behoudt zich het recht voor om data, indeling en/of locatie te wijzigen. Dit zal altijd in overleg met de klant gebeuren.

Hoofdstuk 4 Totstandkoming overeenkomst:
4.1De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van ontvangst van de ondertekende offerte.

4.2De ondertekende offerte wordt bevestigd door middel van een bevestiging van HTC-opleidingen waarin de trainingsdatum is vastgelegd.

Hoofdstuk 5 Facturen en betalingen:
5.1 Facturen worden opgemaakt op basis van de getekende overeenkomst of op basis van vermeerdering van cursisten aantallen tijdens de trainingen, op aanvraag van de opdrachtgever in overleg met de instructeur.

5.2 Bij afwezige cursisten op de dag van de training blijft het offerte bedrag verschuldigd, HTC-opleidingen zal in goed overleg een vervolg afspraak maken op basis van de getekende offerte met vermeerdering van kilometervergoeding en een eenmalige extra vergoeding van €198,-.
5.3 bij een vermeerdering van cursisten aantallen(hoofdstuk 5 lid 1) zal er een extra factuur worden opgemaakt aan de hand van de gegeven informatie, die binnen 14 dagen na de trainingsdatum dient te zijn voldaan.

5.4 In afwijking van de hoofdregel van hoofdstuk 6 lid 1 en hoofdstuk 5 lid 3 dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

5.5 Indien een factuur van HTC-Opleidingen niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, zullen er administratiekosten na verzending van de 2e herinnering en uitblijven van betaling van €25,- excl. Btw  in rekening worden gebracht. Mocht er wederom geen betaling plaatsvinden is de opdrachtgever na verloop van de termijn over het openstaande bedrag een rente verschuldigd.

5.6 Indien een vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel direct als indirect voor rekening van de opdrachtgever.

Hoofdstuk 6 Annuleringen:
6.1 Opdrachten kunnen tot 1 week voor aanvang van de cursusdag kosteloos door de opdrachtgever worden geannuleerd, met dien verstande dat kosten gemaakt ter voorbereiding van de cursus verschuldigd blijven. Eventuele kosten ter voorbereiding zullen te allen tijden van te voren worden overlegd met de opdrachtgever.

6.2 Bij annulering binnen 1 week tot 48 uur voor de eerste cursusdag is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Binnen 48 uur voor aanvang van de eerste cursusdag is het gehele bedrag verschuldigd.

HTC-opleidingen zal er alles aan doen om in goed overleg een nieuwe cursusdag voor te stellen met een extra administratiekosten van €25,-

6.3 Annulering c.q. beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

Hoofdstuk 7 Geheimhouding:
7.1 HTC-opleidingen zal haar door opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet aan derden openbaren of ter beschikking stellen, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.

Hoofdstuk 8 Aansprakelijkheid:
8.1 Opdrachtgever of cursist vrijwaren HTC-opleidingen en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van opdrachtgever of cursist of derden welke met de uitvoering van de opleiding c.q. diensten of advies direct of indirect samenhangen.

Hoofdstuk 9 Klachten en geschillen:
9.1 In geval van klachten ter zake opleiding, lesmateriaal, locatie of docenten kan opdrachtgever en/of cursist dat binnen een maand kenbaar maken (schriftelijk t.a.v. Directie HTC-opleidingen) Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen kunnen aan de rechter worden voorgelegd.